انگلیسی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

عبدالاحد شاددل تیلی

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :shaddel_a@yahoo.com

 

مقالات ژورنال

 

 

  مقالات ارائه شده در مجلات علمي بين المللي:

 

1- Shaddel-Telli A. A., N. Maheri-Sis, A. Aghajanzadeh-Golshani, A. Asadi-Dizaji, M. Mousavi, and H. Cheragi. 2008. Using medicinal plants for controlling varroa mite in honey bee colonies. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7 (3): 328-330.

 

         2- Asadi-Dizaji, A., H. Moeini-Alishah, A. A. Shaddel, and N. Maheri-Sis. 2008. Effects of comb wax age on the brood and honey product performance in honey bee. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 3(1):51-53

            3- Asadi-Dizaji, A., E. Valizadeh, H. Moeini-Alishah, A. A. Shaddel, and N. Maheri-Sis. 2008. Chemical composition analysis and antimicrobial activity of Iranian propolis. Research Journal of Biological Sciences. 3(5): 448-450.

 

            4-Asadi-Dizaji, A., H. Moeini Alishah, N. Maheri-Sis, E. Valizadeh, and A. A. Shaddel. 2008. Response to honey bee stings. Research Journal of biological sciences. 3(4): 435-437.

5-Mirza-Aghazadeh, A., A. Mirzaei-Aghsaghali, N. Maheri-Sis, A. Asadi-Dizaji, and A.A. Shaddel. 2007.  Estimation of microbial protein synthesis and urinary excretion of purine derivatives in sheep offered alfalfa. Journal of Animal and Veterinary Advances. 6(9): 1140-1145.

  

6- Maheri-Sis, N., M. Eghbali-Vaighan, Ali Mirza-Aghazadeh, A.A. Shaddel Telli, A. Mirzaei-Aghsaghali, A. Aghajanzadeh-Golshani, 2011. Effects of microwave irradiation on ruminal protein degradation of tomato pomace. International Journal of Animal and Veterinary Advances. 3(3):177-181.

 

      7- Mirzaei-Aghsaghali, A., N. Maheri-Sis, H. Mansouri, M. E. Razeghi, A. Shaddel Telli and A. Aghajanzadeh-Golshani, 2011. Estimation of the nutritive value of grape pomace for ruminant using gas production technique. African Journal of biotechnology. 10 (33): 6246-6250.

 

8- N. Maheri-Sis, M. Eghbali-Vaighan, Ali Mirza-Aghazadeh, A.R. Ahmadzadeh, A. Aghajanzadeh-Golshani, A. Mirzaei-Aghsaghali and A.A. Shaddel Telli Effects of Microwave Irradiation on Ruminal Dry Matter Degradation of Tomato Pomace. Current Research Journal of Biological SciencesVol.3,Issue:3,268-272

9- Saber, S. N., N. Maheri-Sis, A. Shaddel-Telli, K. Hatefinezhad, A. Gorbani, J. Yousefi, 2011. Effect of feed restriction on growth performance of broiler chickens. Annals of Biological Research, 2(6):247-252.

 

10-Yousefi, J., N. Maheri-Sis, A. Shaddel-Telli, K. Hatefinezhad, B. Eshartkhah and S. N. Saber, 2011. Effect of salbutamol (a beta-adrenergic agonist) on growth performance of broiler chickens. Annals of Biological Research, 2(6):500-505.

 11- Shaddel Telli, A.A., Ö. F. Alarslan, Ç. Altinsaat, N. Maheri Sis, K. Hatefi Nazhad,  A. Ahmadzadeh, 2012. The effects of early feed restriction on broiler performance, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 18 (3): 373-377.

12- H. Aghdam. Shahryar, M. Namvari, H. Nourollahi A. Shaddel Tili, 2011. Effect of Alcoholic Extract Propolis on Immune System in Broiler Chickens. J. Basic. Appl. Sci. Res., 1(11)2094-2097,

 

 

مقالات ارائه شده در مجلات علمي- پژوهشی

 

1- شاددل تیلی،ا. ماهری سیس، ن.آقاجانزاده گلشني،ا.اسعدي ديزجي،ا.و احمد زاده،ع،ر.1387.بررسی اثر استفاده از گیاهان توتون، اسپند و آویشن کوهی در کنترل کنه  واروای زنبور عسل. مجله دانش نوین کشاورزی. سال چهارم. شماره دهم.ص 68 تا 72.

 2- علمی، م. شاددل،ا و ماهری، ن. 1386. بررسی رفتارهای بهداشتی توده زنبور عسل آذربایجان شرقی در مقابل کنه واروا. مجله دانش نوین کشاورزی. سال سوم. شماره ششم.ص 61 تا 68.

3- شاددل تیلی،ا.ماهری سیس،ن. اقدم شهریار،ح.آقاجانزاده گلشني،ا.1391. تاثير محدوديت غذايي دراوایل پرورش بر صفات عملکرد و شيوع عارضه آسيت جوجه های گوشتی.مجله دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی سنندج.دوره ششم.شماره یک.ص41 تا45.

 

 


 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.